فایل ارائه فوتو ترانزیستورهای نامتجانس InGaAsP/InP ودیودهای نوری inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط

فایل ارائه فوتو ترانزیستورهای نامتجانس InGaAsP/InP ودیودهای نوری inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط

فایل ارائه فوتو ترانزیستورهای نامتجانس InGaAsP/InP ودیودهای نوری inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط

مجتمع سازی یکپارچه از افزاره های مجزا و توسعه یافته مانند لیزرها، دیودهای نوری (LED)، فوتوترانزیستورها، دیودهای p-i-n، و دیودهای نوری بهمنی (APD) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. از سویی دیگر مجتمع سازی، کاربردهای جدیدی که از افزاره های مجزا انتظار نمیرفت را با بکار گیری فعل و انفعالات الکتریکی و نوری بین دو یا چند افزاره، محقق ساخته است.


شما دانشجویان گرامی می توانید علاوه بر دانلود محتوای فایل ارائه شده، کلیه متون خلاصه شده را در قالب یک گزارش در این پست دانلود نمایید.

فرمت فایل pdf و word

تعداد صفحات pdf: 17

تعداد صفحات word: 13

 


فایل ارائه فوتو ترانزیستورهای نامتجانس InGaAsP/InP ودیودهای نوری inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط

فايل ارائه فوتو ترانزيستورهاي نامتجانس InGaAsP/InP وديودهاي نوري inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط


مجتمع سازی یکپارچه از افزاره های مجزا و توسعه یافته مانند لیزرها، دیودهای نوري (LED)، فوتوترانزیستورها، دیودهای p-i-n، و دیودهای نوري بهمنی (APD) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. از سویی دیگر مجتمع سازی، کاربردهای جدیدی که از افزاره های مجزا انتظار نمیرفت را با بکار گیری فعل و انفعالات الکتریکی و نوري بین دو یا چند افزاره، محقق ساخته است.شما دانشجویان گرامی می توانید علاوه بر دانلود محتوای فايل ارائه شده، کلیه متون خلاصه شده را در قالب یک گزارش در این پست دانلود نمایید.فرمت فايل pdf و wordتعداد صفحات pdf: 17تعداد صفحات word: 13 

ادامه مطلب  

فایل ارائه فوتو ترانزیستورهای نامتجانس InGaAsP/InP ودیودهای نوری inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط

فايل ارائه فوتو ترانزيستورهاي نامتجانس InGaAsP/InP وديودهاي نوري inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط


مجتمع سازی یکپارچه از افزاره های مجزا و توسعه یافته مانند لیزرها، دیودهای نوري (LED)، فوتوترانزیستورها، دیودهای p-i-n، و دیودهای نوري بهمنی (APD) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. از سویی دیگر مجتمع سازی، کاربردهای جدیدی که از افزاره های مجزا انتظار نمیرفت را با بکار گیری فعل و انفعالات الکتریکی و نوري بین دو یا چند افزاره، محقق ساخته است.شما دانشجویان گرامی می توانید علاوه بر دانلود محتوای فايل ارائه شده، کلیه متون خلاصه شده را در قالب یک گزارش در این پست دانلود نمایید.فرمت فايل pdf و wordتعداد صفحات pdf: 17تعداد صفحات word: 13 

ادامه مطلب  

فایل ارائه فوتو ترانزیستورهای نامتجانس InGaAsP/InP ودیودهای نوری inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط

فايل ارائه فوتو ترانزيستورهاي نامتجانس InGaAsP/InP وديودهاي نوري inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط


مجتمع سازی یکپارچه از افزاره های مجزا و توسعه یافته مانند لیزرها، دیودهای نوري (LED)، فوتوترانزیستورها، دیودهای p-i-n، و دیودهای نوري بهمنی (APD) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. از سویی دیگر مجتمع سازی، کاربردهای جدیدی که از افزاره های مجزا انتظار نمیرفت را با بکار گیری فعل و انفعالات الکتریکی و نوري بین دو یا چند افزاره، محقق ساخته است.شما دانشجویان گرامی می توانید علاوه بر دانلود محتوای فايل ارائه شده، کلیه متون خلاصه شده را در قالب یک گزارش در این پست دانلود نمایید.فرمت فايل pdf و wordتعداد صفحات pdf: 17تعداد صفحات word: 13 

ادامه مطلب  

فایل ارائه فوتو ترانزیستورهای نامتجانس InGaAsP/InP ودیودهای نوری inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط

فايل ارائه فوتو ترانزيستورهاي نامتجانس InGaAsP/InP وديودهاي نوري inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط


مجتمع سازی یکپارچه از افزاره های مجزا و توسعه یافته مانند لیزرها، دیودهای نوري (LED)، فوتوترانزیستورها، دیودهای p-i-n، و دیودهای نوري بهمنی (APD) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. از سویی دیگر مجتمع سازی، کاربردهای جدیدی که از افزاره های مجزا انتظار نمیرفت را با بکار گیری فعل و انفعالات الکتریکی و نوري بین دو یا چند افزاره، محقق ساخته است.شما دانشجویان گرامی می توانید علاوه بر دانلود محتوای فايل ارائه شده، کلیه متون خلاصه شده را در قالب یک گزارش در این پست دانلود نمایید.فرمت فايل pdf و wordتعداد صفحات pdf: 17تعداد صفحات word: 13 

ادامه مطلب  

فایل ارائه فوتو ترانزیستورهای نامتجانس InGaAsP/InP ودیودهای نوری inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط

فايل ارائه فوتو ترانزيستورهاي نامتجانس InGaAsP/InP وديودهاي نوري inner-stripe + ترجمه مقالات مرتبط


مجتمع سازی یکپارچه از افزاره های مجزا و توسعه یافته مانند لیزرها، دیودهای نوري (LED)، فوتوترانزیستورها، دیودهای p-i-n، و دیودهای نوري بهمنی (APD) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. از سویی دیگر مجتمع سازی، کاربردهای جدیدی که از افزاره های مجزا انتظار نمیرفت را با بکار گیری فعل و انفعالات الکتریکی و نوري بین دو یا چند افزاره، محقق ساخته است.شما دانشجویان گرامی می توانید علاوه بر دانلود محتوای فايل ارائه شده، کلیه متون خلاصه شده را در قالب یک گزارش در این پست دانلود نمایید.فرمت فايل pdf و wordتعداد صفحات pdf: 17تعداد صفحات word: 13 

ادامه مطلب  

پاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر ميدان (FET) - بیست اسلاید

پاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان (FET) - بیست اسلاید


پاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان (FET) - بیست اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان (FET) - بیست اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان (FET) - بیست اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان (FET) - بیست اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان (FET) - بیست اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان (FET) - بیست اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان (FET) - بیست اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان (FET) - بیست اسلاید ترانزیستور اثر میدان، دسته‌ای ازترانزیستورها هستند که مبنای کار کنترل جریان در آن‌ها توسط یک میدان الكتریكی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه در این ترانزیستورها تنها یک نوع حامل بار (الکترون آزاد یا حفره) در ایجاد جریان

ادامه مطلب  

پاورپوینت در حیطه مخابرات نوري و فيبر نوري - 29 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مخابرات نوري و فیبر نوري - 29 اسلاید


پاورپوینت در حیطه مخابرات نوري و فیبر نوريپاورپوینت در حیطه مخابرات نوري و فیبر نوريپاورپوینت در حیطه مخابرات نوري و فیبر نوريپاورپوینت در حیطه مخابرات نوري و فیبر نوريپاورپوینت در حیطه مخابرات نوري و فیبر نوريپاورپوینت در حیطه مخابرات نوري و فیبر نوريhttp://ensani.sellfile.ir/تاریخچه:انسان نخستین برای برقراری ارتباط از شیوه هایی مثل آتش و و یا انعكاس نور خورشید توسط آیینه و نظایر آن بهره می برده است.روش دوم استفاده از جو برای انتقال نور بود.استفاده از لوله و كانال برای هدایت نور در داخل آن با لاستفاده از عدسی و آینه روش بعدی بود.در قرن 19 خط انتقال در داخل لوله ی آب و در سال 1930 در آلمان هدایت نور در داخل تار شیشه ای محقق شد.در سال 1958 پوشانیدن اطراف تار شیشه ای با شیشه ای از نوع دیگر و در سال 1960 تولید تار نوري

ادامه مطلب  

تحقیق کامل و جامع با عنوان اجزای سیستم های انتقال فیبر نوری در 60 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

تحقیق کامل و جامع با عنوان اجزای سیستم های انتقال فیبر نوري در 60 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی


        تار نوري یا فیبر نوري رشتهٔ باریک و بلندی از یک مادّهٔ شفاف مثل شیشه(سیلیکا) یا پلاستیک است که می‌تواند نوري را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوري دارای پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی می‌باشد، با فیبر نوري می‌توان داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر را به راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد. امروزه مخابرات فیبر نوري، به دلیل پهنای باند وسیعتر در مقایسه با کابلهای مسی، و تأخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره‌ای از مهم‌ترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب می‌شود.سیستم‌

ادامه مطلب  

تحقیق کامل و جامع با عنوان اجزای سیستم های انتقال فیبر نوری در 60 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

تحقیق کامل و جامع با عنوان اجزای سیستم های انتقال فیبر نوري در 60 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی


        تار نوري یا فیبر نوري رشتهٔ باریک و بلندی از یک مادّهٔ شفاف مثل شیشه(سیلیکا) یا پلاستیک است که می‌تواند نوري را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوري دارای پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی می‌باشد، با فیبر نوري می‌توان داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر را به راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد. امروزه مخابرات فیبر نوري، به دلیل پهنای باند وسیعتر در مقایسه با کابلهای مسی، و تأخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره‌ای از مهم‌ترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب می‌شود.سیستم‌

ادامه مطلب  

پاورپوینت فیبر نوری

پاورپوینت فیبر نوري


       نوع فايل power point قابل ویرایش 164 اسلاید قسمتی از اسلایدهاانسان نخستین برای برقراری ارتباط از شیوه هایی مثل آتش و و یا انعكاس نور خورشید توسط آیینه و نظایر آن بهره برده است.استفاده از لوله و كانال برای هدایت نور در داخل آن با استفاده از عدسی و آینه روش بعدی بود.در قرن 19 خط انتقال در داخل لوله ی آب و در سال 1930  در آلمان هدایت نور در داخل تار شیشه ای محقق شد.در سال 1958 پوشانیدن اطراف تار شیشه ای با شیشه ای از نوع دیگر و در سال 1960 تولید تار نوري در ژاپن به حقیقت پیوست.1-2 فیبر نوري چیست؟فیبر نوري یا تار نوري (Optical Fiber) ؛ رشته باریک و بلندی از یک مادّه شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می‌تواند نوري را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوري داری پهنای باند

ادامه مطلب  

پاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر ميدان - 20 اسلاید

پاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان - 20 اسلاید


پاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان  - 20 اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان  - 20 اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان  - 20 اسلایدپاورپوینت متفاوت ترانزيستورهاي اثر میدان  - 20 اسلاید كلمه ترانزیستور از دو كلمه ترانس (انتقال) و رزیستور (مقاومت) تشكیل شده است و قطعه ای است كه از طریق انتقال مقاومت به خروجی باعث تقویت می شود.ترانزیستور اثر میدان، دسته‌ای ازترانزیستورها هستند که مبنای کار کنترل جریان در آن‌ها توسط یک میدان الكتریكی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه در این ترانزیستورها تنها یک نوع حامل بار (الکترون آزاد یا حفره) در ایجاد جریان الکتریکی دخالت دارند، می‌توان آن‌ها را جزو ترانزيستورهاي تک‌قطبی محسوب کردمتن فوق تنها یک اسلاید از

ادامه مطلب  

پاورپوینت در حیطه مکان يابي منبع نوري به کمک ميکروکنترلر - 35 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلر - 35 اسلاید


پاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرhttp://ensani.sellfile.ir/"مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلر ATmega16"به منظور حرکت دادن سنسور و چرخش آن در یک بازه معین، از یک موتور Servo استفاده شده است. بازه ی چرخش موتور مورد استفاده در این پروژه تا 160 درجه قابل اطمینان می باشد و همین بازه به عنوان بازه­ی عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این صورت مکان منبع نوري باید در فاصله ی این زوایا نسبت به موتور

ادامه مطلب  

پاورپوینت در حیطه مکان يابي منبع نوري به کمک ميکروکنترلر - 35 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلر - 35 اسلاید


پاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرپاورپوینت در حیطه مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلرhttp://ensani.sellfile.ir/"مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلر ATmega16"به منظور حرکت دادن سنسور و چرخش آن در یک بازه معین، از یک موتور Servo استفاده شده است. بازه ی چرخش موتور مورد استفاده در این پروژه تا 160 درجه قابل اطمینان می باشد و همین بازه به عنوان بازه­ی عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این صورت مکان منبع نوري باید در فاصله ی این زوایا نسبت به موتور

ادامه مطلب  

دانلود مقاله بررسی اجزای سیستم های انتقال در فیبر نوری

دانلود مقاله بررسی اجزای سیستم های انتقال در فیبر نوري


مقاله بررسی اجزای سیستم های انتقال در فیبر نوري  فرمت فايل: WORD(قابل ویرایش)  در این تحقیق آماده فیبر نوري و اجزای سیستم های انتقال در فیبر نوري مورد مطالعه قرار گرفته است. منابع فیبر نوري ، آمپلی فایرهای فیبر نوري، آشکارسازهای فیبر نوري، منابع surface emitting، edge emitting در فیبرهای نوري مورد مطالعه قرار گرفته است. وظیفه مدولاسیون و مالتی پلکسینگ در فیبرهای نوري سوار کردن اطلاعات بر سیگنال اپتیکی صادر شده از LD و LED است. انواع مدولاسیون در فیبرهای نوري مورد مطالعه قرار گرفته است. انواع فیبر نوري و تارهای فیبر نوري تک مدی، تار نوري تدریجی و چند پله ای در این تحقیق بررسی شده است. سایر مطالب این تحقیق آماده به شرح فهرست زیر است:======منابع یا فرستنده های

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مخابرات نوري و فيبر نوري

پاورپوینت درباره مخابرات نوري و فیبر نوري


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 31 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مخابرات نوري و فیبر نوريفهرست بخش اول:1.تاریخچه2.فیبر نوري چیست؟3.انتقال فیبر نوري4.مدولاسیون5.مزایای سیستم نوري6.کاربردهای سیستم نوري7.فیبر نوري در ایرانفهرست بخش دوم:1.انعکاس،شکست و بازتاب نور2.آشنایی با برخی از مفاهیم3.فیبر نوري؛دسته بندی و انواع4.انواع تار نوري5.مواد اولیه تار نوري6.عوامل موثر بر پهنای باند7.تلفات در تار نوريتاریخچه:انسان نخستین برای برقراری ارتباط از شیوه هایی مثل آتش و و یا انعكاس نور خورشید توسط آیینه و نظایر آن بهره می برده است.روش دوم استفاده از جو برای انتقال نور بود.استفاده از لوله و كانال برای هدایت نور در داخل آن با ل

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مخابرات نوري و فيبر نوري

پاورپوینت درباره مخابرات نوري و فیبر نوري


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 31 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مخابرات نوري و فیبر نوريفهرست بخش اول:1.تاریخچه2.فیبر نوري چیست؟3.انتقال فیبر نوري4.مدولاسیون5.مزایای سیستم نوري6.کاربردهای سیستم نوري7.فیبر نوري در ایرانفهرست بخش دوم:1.انعکاس،شکست و بازتاب نور2.آشنایی با برخی از مفاهیم3.فیبر نوري؛دسته بندی و انواع4.انواع تار نوري5.مواد اولیه تار نوري6.عوامل موثر بر پهنای باند7.تلفات در تار نوريتاریخچه:انسان نخستین برای برقراری ارتباط از شیوه هایی مثل آتش و و یا انعكاس نور خورشید توسط آیینه و نظایر آن بهره می برده است.روش دوم استفاده از جو برای انتقال نور بود.استفاده از لوله و كانال برای هدایت نور در داخل آن با ل

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت فناوری WDM

دانلود پاورپوینت فناوری WDM


ارسال اطلاعات توسط انتشار نور را مخابرات نوري می گویند. با توجه به روش های مختلف ارسال پیام در مخابرات نوري می توان به ضریب اطمینان وامنیت بیشتر دست یافت وبا مقایسه مخابرات نوري با دیگر انواع مخابرات رادیویی و میکرو موج درمخابرات نوري مزایا بیشترو معایب کمتر است توانایی پردازش اطلاعات در حجم وسیع در امان بودن از نویز های الکتریکی و حملات بمب های الکترو مغناطیسی و رسیدن به پهنای باندیتا1600 گیگابیت. باروشCWDMو WDMبستر مناسب ارسال داده و اطلاعات نظامی و عملیاتی برای نیرو های نظامی است و با توجه به تنوع انواع مدولاسیون و همچنین پهنای گسترده باند امکان استفاده تابع های پیچده رمز نگاری را فراهم می نمایدمخابرات نوري عبارت است از هر فرم انتقال اطلاعات که در آن نور واسط انتقال داده باشد. کانال چنین ارتباطی می‌تواند فضای آزاد، هوا یا فیبر نوري با

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت فناوری WDM

دانلود پاورپوینت فناوری WDM


ارسال اطلاعات توسط انتشار نور را مخابرات نوري می گویند. با توجه به روش های مختلف ارسال پیام در مخابرات نوري می توان به ضریب اطمینان وامنیت بیشتر دست یافت وبا مقایسه مخابرات نوري با دیگر انواع مخابرات رادیویی و میکرو موج درمخابرات نوري مزایا بیشترو معایب کمتر است توانایی پردازش اطلاعات در حجم وسیع در امان بودن از نویز های الکتریکی و حملات بمب های الکترو مغناطیسی و رسیدن به پهنای باندیتا1600 گیگابیت. باروشCWDMو WDMبستر مناسب ارسال داده و اطلاعات نظامی و عملیاتی برای نیرو های نظامی است و با توجه به تنوع انواع مدولاسیون و همچنین پهنای گسترده باند امکان استفاده تابع های پیچده رمز نگاری را فراهم می نمایدمخابرات نوري عبارت است از هر فرم انتقال اطلاعات که در آن نور واسط انتقال داده باشد. کانال چنین ارتباطی می‌تواند فضای آزاد، هوا یا فیبر نوري با

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع قلم نوری

پاورپوینت با موضوع قلم نوري


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 25 اسلایدقسمتی از متن .ppt :قلم نوري(Light Pen) قلم نوريقلم نوري یک ابزار ورودی کامپیوتر میباشد (Input Device) که بوسیله سیم یا  به روش بیسیم به کامپیوتر متصل میگرددو از آن برای کشیدن تصاویر گرافیکی یا برای اشاره به menue option منوهای سیستم عامل یا  منوی دیگر نرم افزارها مانند ماوس استفاده می گردد .قلم نوري با ظاهری شبیه به قلم معمولی است.در نوک آن بجای گوی آغشته به جوهر ، لوازم  اپتیک نوري  شامل یک عدسی همگرا ، یا در نوع تکاملیافته ترکیبی از عدسیها و فیبر نوري  قرار گرفته است .کاربر قلم را به سوی نقطه مورد نظر بر روی صفحه نمایش نشانه میگیرد و دکمه های کنترلی واق

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع قلم نوری

پاورپوینت با موضوع قلم نوري


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 25 اسلایدقسمتی از متن .ppt :قلم نوري(Light Pen) قلم نوريقلم نوري یک ابزار ورودی کامپیوتر میباشد (Input Device) که بوسیله سیم یا  به روش بیسیم به کامپیوتر متصل میگرددو از آن برای کشیدن تصاویر گرافیکی یا برای اشاره به menue option منوهای سیستم عامل یا  منوی دیگر نرم افزارها مانند ماوس استفاده می گردد .قلم نوري با ظاهری شبیه به قلم معمولی است.در نوک آن بجای گوی آغشته به جوهر ، لوازم  اپتیک نوري  شامل یک عدسی همگرا ، یا در نوع تکاملیافته ترکیبی از عدسیها و فیبر نوري  قرار گرفته است .کاربر قلم را به سوی نقطه مورد نظر بر روی صفحه نمایش نشانه میگیرد و دکمه های کنترلی واق

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ترانزيستورهاي اثر ميدان (FET)

پاورپوینت با موضوع ترانزيستورهاي اثر میدان (FET)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 20 اسلایدقسمتی از متن .ppt :ترانزيستورهاي اثر میدان (FET)ترانزیستور اثر میدانField Effect Transistorكلمه ترانزیستور از دو كلمه ترانس (انتقال) و رزیستور (مقاومت) تشكیل شده است و قطعه ای است كه از طریق انتقال مقاومت به خروجی باعث تقویت می شود. ترانزیستور اثر میدان، دسته‌ای ازترانزیستورها هستند که مبنای کار کنترل جریان در آن‌ها توسط یک میدان الكتریكی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه در این ترانزیستورها تنها یک نوع حامل بار (الکترون آزاد یا حفره) در ایجاد جریان الکتریکی دخالت دارند، می‌توان آن‌ها را جزو ترانزيستورهاي تک‌قطبی محسوب کردتعریف

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ترانزيستورهاي اثر ميدان (FET)

پاورپوینت با موضوع ترانزيستورهاي اثر میدان (FET)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 20 اسلایدقسمتی از متن .ppt :ترانزيستورهاي اثر میدان (FET)ترانزیستور اثر میدانField Effect Transistorكلمه ترانزیستور از دو كلمه ترانس (انتقال) و رزیستور (مقاومت) تشكیل شده است و قطعه ای است كه از طریق انتقال مقاومت به خروجی باعث تقویت می شود. ترانزیستور اثر میدان، دسته‌ای ازترانزیستورها هستند که مبنای کار کنترل جریان در آن‌ها توسط یک میدان الكتریكی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه در این ترانزیستورها تنها یک نوع حامل بار (الکترون آزاد یا حفره) در ایجاد جریان الکتریکی دخالت دارند، می‌توان آن‌ها را جزو ترانزيستورهاي تک‌قطبی محسوب کردتعریف

ادامه مطلب  

پاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلاید

پاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلاید


پاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلایدپاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلایدپاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلایدپاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلایدپاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلایدپاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلاید این فايل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:پاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلایدپاورپوینت عالی قلم نوري - 27 اسلاید مباحث—قلم نوري چیست؟

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; يک حافظه ثانوي ديسک نوري 12 اسلاید

پاورپوینت آماده; یک حافظه ثانوی دیسک نوري 12 اسلاید


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 12 اسلایدFile Structure Lecture 5A Secondary Storage Device:CD-ROM (sections 3.4 – 3.6) File Structure یک حافظه ثانوی: دیسک نوري(CD-ROM) دیسک نوري (Compact Disk – read only! memory) چیست؟یک صفحه دایره شکل و منعکس کننده نور(لیزری)، حاوی: یک پیست مارپیچ (spiral) از مرکز صفحه تا لبه آن. بعلاوه تعدادی حفره (Pits) روی پِیست مارپیچ. (چرا ROM ؟) (چرا نور لیزری؟) (640-700 MB per platter) File Structure خواص دیسک نوري خواص دیسک نوري (یا لیزری) چیست؟ داده ها به کمک تشعشع لیزری نوشته یا خوانده میشوند. ظرفیت آن حدود 600 تا 700 مگا بایت داده میباشد.تنها یک شیار مارپیچ طولانی شامل تعداد زیادی سکتور دارد.داده های دیجیتالی بصورت یک سری حفره روی این

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; يک حافظه ثانوي ديسک نوري 12 اسلاید

پاورپوینت آماده; یک حافظه ثانوی دیسک نوري 12 اسلاید


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 12 اسلایدFile Structure Lecture 5A Secondary Storage Device:CD-ROM (sections 3.4 – 3.6) File Structure یک حافظه ثانوی: دیسک نوري(CD-ROM) دیسک نوري (Compact Disk – read only! memory) چیست؟یک صفحه دایره شکل و منعکس کننده نور(لیزری)، حاوی: یک پیست مارپیچ (spiral) از مرکز صفحه تا لبه آن. بعلاوه تعدادی حفره (Pits) روی پِیست مارپیچ. (چرا ROM ؟) (چرا نور لیزری؟) (640-700 MB per platter) File Structure خواص دیسک نوري خواص دیسک نوري (یا لیزری) چیست؟ داده ها به کمک تشعشع لیزری نوشته یا خوانده میشوند. ظرفیت آن حدود 600 تا 700 مگا بایت داده میباشد.تنها یک شیار مارپیچ طولانی شامل تعداد زیادی سکتور دارد.داده های دیجیتالی بصورت یک سری حفره روی این

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; يک حافظه ثانوي ديسک نوري 12 اسلاید

پاورپوینت آماده; یک حافظه ثانوی دیسک نوري 12 اسلاید


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 12 اسلایدFile Structure Lecture 5A Secondary Storage Device:CD-ROM (sections 3.4 – 3.6) File Structure یک حافظه ثانوی: دیسک نوري(CD-ROM) دیسک نوري (Compact Disk – read only! memory) چیست؟یک صفحه دایره شکل و منعکس کننده نور(لیزری)، حاوی: یک پیست مارپیچ (spiral) از مرکز صفحه تا لبه آن. بعلاوه تعدادی حفره (Pits) روی پِیست مارپیچ. (چرا ROM ؟) (چرا نور لیزری؟) (640-700 MB per platter) File Structure خواص دیسک نوري خواص دیسک نوري (یا لیزری) چیست؟ داده ها به کمک تشعشع لیزری نوشته یا خوانده میشوند. ظرفیت آن حدود 600 تا 700 مگا بایت داده میباشد.تنها یک شیار مارپیچ طولانی شامل تعداد زیادی سکتور دارد.داده های دیجیتالی بصورت یک سری حفره روی این

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مکان يابي منبع نوري به کمک ميکروکنترلر ATmega16

پاورپوینت با موضوع مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلر ATmega16


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 37 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلر ATmega16راه اندازی موتور Servoبه کارگیری باطری خورشیدیساخت اجزا سخت افزاری لازم از قبیل پورت Programmer میکروکنترلربرنامه نویسی در محیط CodeVision جهت برنامه ریزی میکروکنترلرطراحی شماتیک و PCB مدارساخت قسمت های مکانیکی مدار از قبیل جعبه محتوی باطری خورشیدییک منبع نوري (در این پر

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مکان يابي منبع نوري به کمک ميکروکنترلر ATmega16

پاورپوینت با موضوع مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلر ATmega16


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 37 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مکان یابی منبع نوري به کمک میکروکنترلر ATmega16راه اندازی موتور Servoبه کارگیری باطری خورشیدیساخت اجزا سخت افزاری لازم از قبیل پورت Programmer میکروکنترلربرنامه نویسی در محیط CodeVision جهت برنامه ریزی میکروکنترلرطراحی شماتیک و PCB مدارساخت قسمت های مکانیکی مدار از قبیل جعبه محتوی باطری خورشیدییک منبع نوري (در این پر

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد فيبر نوري

دانلود تحقیق در مورد فیبر نوري


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات:*دسته بندی :ورد*نوع فايل : doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )*تعداد صفحه 11 صفحه  *قسمتی از متن : اجزای تشكیل دهنده یك فیبر نوري:روپوش اولیه (JACKET) . روپوش را معمولا در زمان تولید بر روی غلاف قرار می دهند و جنس بصورتی که روكش مورد نظر می تواندشامل چند لایه پلاستیك باشد. این روكش مانعی برای تغییر شكل و خراشیدگی سطح فیبر است.الیاف پشم شیشه که در اطراف هسته قرار می گیرد. که وظیفه ثابت نگه داشتنcore  در هسته را بر عهده دارد و همچنین باعث محکم نگه داشتن کانکتور روی کابل می شود و جلوگیری از رطوبت نیز محسوب میشود.   چهار الیاف خشک استخوانی که در چهار طرف  coreقرار میگیرد. و باعث میشود core در وسط کابل قرار بگیرد و کارش محافظت از فیبر و در مقاومت سازی فیبر اثر دارد و. بافر:

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی افزايش ظرفيت در فيبر نوري تك مدي

پاورپوینت آماده; بررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوري تك مدی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 35 اسلایدبررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوري تك مدی 2 منحنی تلفات بر حسب طول موج برای فیبر نوري 3 ظرفیت فیبر نوري 1- فرض کنید که طیف قابل استفاده یک فیبر از 1260 تا 1675 نانومتر است.2- فرض کنید یک سیستم DWDM با فاصله کانالهای 1 نانومتر داریم پس تعداد کانالهاحدود 415 است.3- فرض کنید نرخ ارسال داده های هر کانال 10Gb/s می باشد.بنا بر این ظرفیت این رشته فیبر برابر 415x10Gb/s=4.15 Tb/s است هدف: افزایش ظرفیت راه حل: در سه فرض فوق نهفته است. 4 راه حل اول: افزایش طیف قابل استفاده حذف پیكهای تلفات پوشش تقویت كننده ها 5 تقویت کننده نوري ، قدرت نور را افزایش می دهد. تقویت کننده نوري 6 Erbium Doped Fibre Amplifier (EDFA) 7 طیف گین EDFA 8 Praseodymium-doped F

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی افزايش ظرفيت در فيبر نوري تك مدي

پاورپوینت آماده; بررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوري تك مدی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 35 اسلایدبررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوري تك مدی 2 منحنی تلفات بر حسب طول موج برای فیبر نوري 3 ظرفیت فیبر نوري 1- فرض کنید که طیف قابل استفاده یک فیبر از 1260 تا 1675 نانومتر است.2- فرض کنید یک سیستم DWDM با فاصله کانالهای 1 نانومتر داریم پس تعداد کانالهاحدود 415 است.3- فرض کنید نرخ ارسال داده های هر کانال 10Gb/s می باشد.بنا بر این ظرفیت این رشته فیبر برابر 415x10Gb/s=4.15 Tb/s است هدف: افزایش ظرفیت راه حل: در سه فرض فوق نهفته است. 4 راه حل اول: افزایش طیف قابل استفاده حذف پیكهای تلفات پوشش تقویت كننده ها 5 تقویت کننده نوري ، قدرت نور را افزایش می دهد. تقویت کننده نوري 6 Erbium Doped Fibre Amplifier (EDFA) 7 طیف گین EDFA 8 Praseodymium-doped F

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تکنولوژی فيبر‌نوری (Fiber Optic)

پاورپوینت با موضوع تکنولوژی فیبر‌نوري (Fiber Optic)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 33 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تکنولوژی فیبر‌نوري (Fiber Optic)تاریخچه1870، انجام اولین آزمـایش مشـهــور در زمـینه انتـقـال هدایت شده نور توسـط جان تیندال .1880، ثبت نظریه لوله‌کشی نور توسط ویلیام وایلینگ .1880، ابـداع سـیسـتم انتقال صوت نوري به نام فوتوفن توسط الکسـاندر گراهام بل .1958، ارایه تئوری آمپلی‌فایرهای لیزری .اتمـسفر ، لوله و شیشه به ترتیب به عنوان محیط انتقال برای اشعه نور انتخاب شدند .1970، تهـیه اولیـن فــیبر‌نـوری SingleMode1972، تهـیه فــیبرهــای نـوری MultiModeاجزای مختلف سیستم انتقال فیبر‌نوريفرستنده نوري رسانه ( فی

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تکنولوژی فيبر‌نوری (Fiber Optic)

پاورپوینت با موضوع تکنولوژی فیبر‌نوري (Fiber Optic)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 33 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تکنولوژی فیبر‌نوري (Fiber Optic)تاریخچه1870، انجام اولین آزمـایش مشـهــور در زمـینه انتـقـال هدایت شده نور توسـط جان تیندال .1880، ثبت نظریه لوله‌کشی نور توسط ویلیام وایلینگ .1880، ابـداع سـیسـتم انتقال صوت نوري به نام فوتوفن توسط الکسـاندر گراهام بل .1958، ارایه تئوری آمپلی‌فایرهای لیزری .اتمـسفر ، لوله و شیشه به ترتیب به عنوان محیط انتقال برای اشعه نور انتخاب شدند .1970، تهـیه اولیـن فــیبر‌نـوری SingleMode1972، تهـیه فــیبرهــای نـوری MultiModeاجزای مختلف سیستم انتقال فیبر‌نوريفرستنده نوري رسانه ( فی

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد شرکت تولید اجاق گاز

تحقیق در مورد شرکت تولید اجاق گاز


22 صفحه word | فونت Tahoma سایز 12 | قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر | قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از فايلاجاق 4 شعله بدون فراین اجاق تمامی خصوصیات اجاق 4 شعله فردار را داراست با این تفاوت كه در بخش زیرین فاقد فر می باشد و بجای آن از یك طبقه جهت نگهداری ظروف مرتبط با پخت استفاده گردیده است Code00018ModelGASL88.5W84H90StructureStainless SteelVisable surfaceStainless SteelVisable inner surfaceGalvaniserdM30.66Total Burner50000TU/HrSize of gas inlet1”Gass pressare1/4 pond  اجاق پلوپز چهار ردیفهاین اجاق نیز همانند اجاق 3 ردیفه كاربری های عمومی زیادی در آشپزخانه دارد با این تفاوت كه افزایش یك شعله اضافی در این اجاق باعث می گردد كه امكان جایگیری دیگهای بزرگتر را جهت پخت فراهم آورد Code00017ModelGASL98W98H55Struct

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحقیق آلودگی نوری

پاورپوینت تحقیق آلودگی نوري


پاورپوینت تحقیق آلودگی نوريتوضیحات پاورپوینت :پاورپوینت ارائه کلاسی رشته محیط زیست با موضوع آلودگی نوري، در21 اسلاید کاملا قابل ویرایش ، همراه با تصاویر آماده دانلود می باشد .بخشی از متن تحقیق :اولین مطالعات در مورد آلودگی نوري در حدود 35 سال پیش در زمینه افزایش روشنایی آسمان شب، به وسیله ستاره شناسان انجام گرفت. چرا که پیش از محسوس بودن این افزایش روشنایی برای سایر افراد تجهیزات دقیق علم نجوم (تلسکوپ ها) متوجه چنین شرایطی شده بود. کشورهایی مانند ایتالیا، کشورهای اروپای شرقی، آمریکا، استرالیا از پیشتازان کنترل این آلودگی هستند. به طوری که اولین گردهمایی بین المللی در سال 1995 میلادی در ایتالیا با موضوع الودگی نوري، ابعاد و احتمال وقوع برگزار گردید. و به فاصله دو سال اولین قانون محلی در همان کشور به تصویب رسید.پس از آن این قانون به الگوی مناسب

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحقیق آلودگی نوری

پاورپوینت تحقیق آلودگی نوري


پاورپوینت تحقیق آلودگی نوريتوضیحات پاورپوینت :پاورپوینت ارائه کلاسی رشته محیط زیست با موضوع آلودگی نوري، در21 اسلاید کاملا قابل ویرایش ، همراه با تصاویر آماده دانلود می باشد .بخشی از متن تحقیق :اولین مطالعات در مورد آلودگی نوري در حدود 35 سال پیش در زمینه افزایش روشنایی آسمان شب، به وسیله ستاره شناسان انجام گرفت. چرا که پیش از محسوس بودن این افزایش روشنایی برای سایر افراد تجهیزات دقیق علم نجوم (تلسکوپ ها) متوجه چنین شرایطی شده بود. کشورهایی مانند ایتالیا، کشورهای اروپای شرقی، آمریکا، استرالیا از پیشتازان کنترل این آلودگی هستند. به طوری که اولین گردهمایی بین المللی در سال 1995 میلادی در ایتالیا با موضوع الودگی نوري، ابعاد و احتمال وقوع برگزار گردید. و به فاصله دو سال اولین قانون محلی در همان کشور به تصویب رسید.پس از آن این قانون به الگوی مناسب

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفید بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی - 22 اسلاید

پاورپوینت مفید بررسی خواص نوري و کاربرد آن در کشاورزی - 22 اسلاید


پاورپوینت مفید بررسی خواص نوري و کاربرد آن در کشاورزی - 22 اسلایدپاورپوینت مفید بررسی خواص نوري و کاربرد آن در کشاورزی - 22 اسلایدپاورپوینت مفید بررسی خواص نوري و کاربرد آن در کشاورزی - 22 اسلایدپاورپوینت مفید بررسی خواص نوري و کاربرد آن در کشاورزی - 22 اسلایدپاورپوینت مفید بررسی خواص نوري و کاربرد آن در کشاورزی - 22 اسلایدپاورپوینت مفید بررسی خواص نوري و کاربرد آن در کشاورزی - 22 اسلایدپاورپوینت مفید بررسی خواص نوري و کاربرد آن در کشاورزی - 22 اسلاید این فايل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:کاربردهای اندازه گیری نوردر موادخصوصیت عبور وبازتاب نور در محصولات کشاورزی در سالهای اخیر برای موارد زیر به کار رفته است:درجه بندی و تشخیص رنگمیزان رسیدگی و

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی - 25 اسلاید

پاورپوینت درباره بررسی خواص نوري و کاربرد آن در کشاورزی - 25 اسلاید


پاورپوینت درباره بررسی خواص نوري  و کاربرد آن در کشاورزی - 25 اسلایدپاورپوینت درباره بررسی خواص نوري  و کاربرد آن در کشاورزی - 25 اسلایدپاورپوینت درباره بررسی خواص نوري  و کاربرد آن در کشاورزی - 25 اسلایدپاورپوینت درباره بررسی خواص نوري  و کاربرد آن در کشاورزی - 25 اسلایدپاورپوینت درباره بررسی خواص نوري  و کاربرد آن در کشاورزی - 25 اسلایدپاورپوینت درباره بررسی خواص نوري  و کاربرد آن در کشاورزی - 25 اسلایدتعیین میزان رسیدگی و قند سیب:Kawano و همکاران در سال 1993 برای تعیین محتوای قند  mandarins تکنیک NIR را بکار بردند.طیف سنجی در نزدیک مادون قرمز (NIR) روشی است که برای آزمون غیر مخرب بکار برده می شود وصفات متعددی از سیب را مشخص می کند.تعیین کیفیت میوه های ناقص ومعیوب ی

ادامه مطلب  

تحقیق درباره اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري

تحقیق درباره اجزای تشكیل دهنده یك فیبر نوري


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:12  قسمتی از متن فايل دانلودی: اجزای تشكیل دهنده یك فیبر نوري:روپوش اولیه (JACKET) . روپوش را معمولا در زمان تولید بر روی غلاف قرار می دهند و جنس بصورتی که روكش مورد نظر می تواندشامل چند لایه پلاستیك باشد. این روكش مانعی برای تغییر شكل و خراشیدگی سطح فیبر است.الیاف پشم شیشه که در اطراف هسته قرار می گیرد. که وظیفه ثابت نگه داشتنcore  در هسته را بر عهده دارد و همچنین باعث محکم نگه داشتن کانکتور روی کابل می شود و جلوگیری از رطوبت نیز محسوب میشود.   چهار الیاف خشک استخوانی که در چهار طرف &nb

ادامه مطلب  

تحقیق درباره اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري

تحقیق درباره اجزای تشكیل دهنده یك فیبر نوري


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:12  قسمتی از متن فايل دانلودی: اجزای تشكیل دهنده یك فیبر نوري:روپوش اولیه (JACKET) . روپوش را معمولا در زمان تولید بر روی غلاف قرار می دهند و جنس بصورتی که روكش مورد نظر می تواندشامل چند لایه پلاستیك باشد. این روكش مانعی برای تغییر شكل و خراشیدگی سطح فیبر است.الیاف پشم شیشه که در اطراف هسته قرار می گیرد. که وظیفه ثابت نگه داشتنcore  در هسته را بر عهده دارد و همچنین باعث محکم نگه داشتن کانکتور روی کابل می شود و جلوگیری از رطوبت نیز محسوب میشود.   چهار الیاف خشک استخوانی که در چهار طرف &nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره شناسایی و تعیین ساختار های نانو

پاورپوینت درباره شناسایی و تعیین ساختار های نانو


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 54 اسلایدقسمتی از متن .ppt :شناسایی و تعیین ساختار های نانوشناسایی و تعیین ساختار نانو ذرات به سه طریق کلی صورت می گیرد:1- مشاهده میکروسکوپی2- مطالعه اثرات پراش3- بررسی های طیف سنجیمیکروسکوپ نوريMicro : ریز            Scope : نگاه کردنمیکروسکوپ نوري بزرگنمایی 500X تا 1000X را دارد.قدرت تفکیک این نوع میکروسکوپ 0.2 میکرومتر است.نیاز دانشمندان بیولوژیست به دیدن اجزای داخل سلول مثل هسته و میتوکندری تا سال 1930 اوج گرفت.میکروسکوپ های نوري و الکترونیاصولا میکروسکوپ های الکترونی مشابه میکروسکوپ نوري است . اما ظاهر آن بسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره شناسایی و تعیین ساختار های نانو

پاورپوینت درباره شناسایی و تعیین ساختار های نانو


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 54 اسلایدقسمتی از متن .ppt :شناسایی و تعیین ساختار های نانوشناسایی و تعیین ساختار نانو ذرات به سه طریق کلی صورت می گیرد:1- مشاهده میکروسکوپی2- مطالعه اثرات پراش3- بررسی های طیف سنجیمیکروسکوپ نوريMicro : ریز            Scope : نگاه کردنمیکروسکوپ نوري بزرگنمایی 500X تا 1000X را دارد.قدرت تفکیک این نوع میکروسکوپ 0.2 میکرومتر است.نیاز دانشمندان بیولوژیست به دیدن اجزای داخل سلول مثل هسته و میتوکندری تا سال 1930 اوج گرفت.میکروسکوپ های نوري و الکترونیاصولا میکروسکوپ های الکترونی مشابه میکروسکوپ نوري است . اما ظاهر آن بسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره شناسایی و تعیین ساختار های نانو

پاورپوینت درباره شناسایی و تعیین ساختار های نانو


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 54 اسلایدقسمتی از متن .ppt :شناسایی و تعیین ساختار های نانوشناسایی و تعیین ساختار نانو ذرات به سه طریق کلی صورت می گیرد:1- مشاهده میکروسکوپی2- مطالعه اثرات پراش3- بررسی های طیف سنجیمیکروسکوپ نوريMicro : ریز            Scope : نگاه کردنمیکروسکوپ نوري بزرگنمایی 500X تا 1000X را دارد.قدرت تفکیک این نوع میکروسکوپ 0.2 میکرومتر است.نیاز دانشمندان بیولوژیست به دیدن اجزای داخل سلول مثل هسته و میتوکندری تا سال 1930 اوج گرفت.میکروسکوپ های نوري و الکترونیاصولا میکروسکوپ های الکترونی مشابه میکروسکوپ نوري است . اما ظاهر آن بسی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم آبیاری تحت فشار

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم آبیاری تحت فشار


دانلود پاورپوینت طراحی سیستم آبیاری تحت فشاردر قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش.مقدمه پاورپوینت:روش انتخاب بین انواع سیستم های آبیاری تحت فشار با هزینه و قدرت مالی کشاورز، نوع محصول، شدت باد، درجه حرارت، توپوگرافی زمین و شیب زمین و مقایسه ای بین هزینه های سیستم انتخابی و درآمدهای کشاورز و… بستگی دارد.برای انتخاب هر سیستم آبیاری باید علاوه بر مسائل بالا، نیاز به نیروی کارگری را برای هر سیستم نیز در نظر گرفت و هم چنین و امکان سرقت لوازم نصب شده در منطقه مورد نظر و عمر مفید هر یک از سیستم ها نیز، تاثیرگذار است.تحت فشار با ما همراه باشید لینک دانلود فايل در پایین صفحه می ... تحقیق آماده در قالب فايل پاورپوینتی در مورد آبیاری تحت فشاردانلود تحقیق آماده در قالب فايل پاورپوینتی در مورد آبیاری تحت فشار پاورپ

ادامه مطلب  

تحقیق درباره انواع فايل از نظر نوع اطلاعات

تحقیق درباره انواع فايل از نظر نوع اطلاعات


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:31  قسمتی از متن فايل دانلودی:انواع فايل از نظر نوع اطلاعاتداده ها ممكن است در فايل به دو صورت ذخیره شوند:1ـ اسكی یامتن(text) 2ـ باینری(binary)این دو روش ذخیره شدن داده ها در موارد زیر با یكدیگر تفاوت دارند:1ـ تعیین انتهای خط2ـ تعیین انتهای فايل3ـ نحوه ذخیره شدن اعداد بر روی دیسكدر فايل متنی اعداد به صورت رشته أی از كاراكتر ذخیره می شوند ولی در فايل باینری اعداد به همان صورتی كه در حافظه قرار می گیرند بر روی دیسك ذخیره می گردند.در فايل متنی، كاراكتری كه پایان خط را مشخص می كند در حین ذخیره شدن بر روی دیسك ب

ادامه مطلب  

تحقیق درباره انواع فايل از نظر نوع اطلاعات

تحقیق درباره انواع فايل از نظر نوع اطلاعات


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:31  قسمتی از متن فايل دانلودی:انواع فايل از نظر نوع اطلاعاتداده ها ممكن است در فايل به دو صورت ذخیره شوند:1ـ اسكی یامتن(text) 2ـ باینری(binary)این دو روش ذخیره شدن داده ها در موارد زیر با یكدیگر تفاوت دارند:1ـ تعیین انتهای خط2ـ تعیین انتهای فايل3ـ نحوه ذخیره شدن اعداد بر روی دیسكدر فايل متنی اعداد به صورت رشته أی از كاراكتر ذخیره می شوند ولی در فايل باینری اعداد به همان صورتی كه در حافظه قرار می گیرند بر روی دیسك ذخیره می گردند.در فايل متنی، كاراكتری كه پایان خط را مشخص می كند در حین ذخیره شدن بر روی دیسك ب

ادامه مطلب  

تحقیق دکتر محمد مصدق به همراه ترجمه

تحقیق دکتر محمد مصدق به همراه ترجمه


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، دکتر محمد مصدق به همراه ترجمهبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :Dr. Mohammad Mossadegh was born on May 19, 1882. His father, Hedayat Ashtiani, was the Finance Minister under King Naser al-Din Qajar, and his mother was a granddaughter of the Crown Prince Abbas Mirza.After the Constitutional Revolution of 1906, Mossadegh was elected from Isfehan to the first Parliament, but since he was under the age of 30, he refused his position as a Parliament member.When Mohammad Ali Shah bombarded the first Parliament, and Liberals were either executed or imprisoned, Mossadegh spent a while in concealment. Iin 1909 he set out for France through Russia, and he studied at the Political Science Institute of Paris for two years.

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در موردساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندیBJT - 29 اسلاید

دانلود تحقیق در موردساختار ترانزيستورهاي دوقطبی یا پیوندیBJT - 29 اسلاید


نام فايل : ساختار ترانزيستورهاي دوقطبی یا پیوندیBJT - 29 اسلایدفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 29حجم : 4 مگابایتفصل چهارم P N P E B CامیترEبیسBCکلکتور N P NامیترEبیسBCکلکتور E B C P N PREVCCRVEEE2 در مقابل جریان حفره ای امیتر مانند سد عمل می کندE1برای جریان حفره ای امیتر که وارد بیس می شود مانند پرتاب گر عمل می کند E2بایاس مستقیمبایاس معکوس P N PIxIPEIpcoIcoIEIncoIpcجریان حامل های اقلیت میزان حفره تزریقی امیتر IPE جریان امیتر و IE ضریب تزریقی امیترγ =IPEIEمولفه های جریانی ترانزیستور در ناحیه فعال: مقداری از جریان حفره ای که بوسیله الکترون های بیس جذب می شودIx مقداری از جریان حفره ای که از بیس عبور می کندIPC=ضریب گذردهی بیس....

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در موردساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی

دانلود تحقیق در موردساختار ترانزيستورهاي دوقطبی یا پیوندی


نام فايل : ساختار ترانزيستورهاي دوقطبی یا پیوندیفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 29حجم : 4 مگابایتفصل چهارم P N P E B CامیترEبیسBCکلکتور N P NامیترEبیسBCکلکتور E B C P N PREVCCRVEEE2 در مقابل جریان حفره ای امیتر مانند سد عمل می کندE1برای جریان حفره ای امیتر که وارد بیس می شود مانند پرتاب گر عمل می کند E2بایاس مستقیمبایاس معکوس P N PIxIPEIpcoIcoIEIncoIpcجریان حامل های اقلیت میزان حفره تزریقی امیتر IPE جریان امیتر و IE ضریب تزریقی امیترγ =IPEIEمولفه های جریانی ترانزیستور در ناحیه فعال: مقداری از جریان حفره ای که بوسیله الکترون های بیس جذب می شودIx مقداری از جریان حفره ای که از بیس عبور می کندIPC=ضریب گذردهی بیس....

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در موردساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندیBJT - 29 اسلاید

دانلود تحقیق در موردساختار ترانزيستورهاي دوقطبی یا پیوندیBJT - 29 اسلاید


نام فايل : ساختار ترانزيستورهاي دوقطبی یا پیوندیBJT - 29 اسلایدفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 29حجم : 4 مگابایتفصل چهارم P N P E B CامیترEبیسBCکلکتور N P NامیترEبیسBCکلکتور E B C P N PREVCCRVEEE2 در مقابل جریان حفره ای امیتر مانند سد عمل می کندE1برای جریان حفره ای امیتر که وارد بیس می شود مانند پرتاب گر عمل می کند E2بایاس مستقیمبایاس معکوس P N PIxIPEIpcoIcoIEIncoIpcجریان حامل های اقلیت میزان حفره تزریقی امیتر IPE جریان امیتر و IE ضریب تزریقی امیترγ =IPE....

ادامه مطلب  
خرید آنلاین